Referat fra DMUK mødet efteråret 2013

Mødet blev afholdt på DPU den 211113. Følgende er et kort
sammenskriv af diskussionen efter de fem oplæg. Slides fra oplæggene er at
finde neden for.

En vigtig del af diskussionen gik på at karakterisere på de
problemer vi fra DMUK’s side ser i forhold til udviklingen af dansk
matematikundervisning. Her var der
flere, der pegede på den manglende koordinering af forskningen og udviklingen
af området:

·
Ingen ved hvad lærerne (på alle niveauer) har af
ønsker til den matematikdidaktiske forskning/udvikling.

·
Ingen ved hvad der er foregået af
udviklingsarbejder indenfor faget på de forskellige niveauer (for folkeskolens
vedkommende er der blevet nedsat en gruppe, der skal undersøge dette).

·
Den matematikdidaktiske forskningen i Danmark
har meget svært ved at skaffe penge – der er ingen forskningsråd, der ser det
som sit område at støtte den matematikdidaktiske forskning.

Der blev foreslået at man opretter et permanent videnscenter
for matematikdidaktisk forskning og udvikling, og det blev foreslået at man
laver en national undersøgelse af hvad lærerene oplever som vigtige emner at
tage op forskningsmæssigt. Der er ressourcer i DMUK (her iblandt Inge
Henningsen), der er villige til at hjælpe med arbejdet med at udvikle og
gennemføre en undersøgelse af det.

En anden side af problemet er, at alle ved at god
matematikundervisning er vigtig på det almene plan, men det synes svært at
præcisere det nærmere hvorfor det er vigtigt.

Der blev også peget på den side af den manglende
koordinering, at der er ganske få lærere, der indgår i udviklingsarbejder eller
samarbejde med forskerne, og at et nationalt videnscenter kunne fremme
inddragelsen af flere lærere til gavn for deres egen og deres skoles praksis.

Vigtigheden af at få politikkerne i tale som den bevilgende
myndighed blev fra flere sider understreget, og forretningsudvalget blev på den
baggrund opfordret til at lave en skrivelse til de relevante politikere.

Referent Henning Westphael

Nedenfor er præsentationerne fra de fem oplægsholdere på efterårets møde: Mogens Niss, Claus Michelsen, Jeppe Skott, Carl Winsløv og Morten Blomhøj.

Mogns Niss:

Claus Michelsen:

Jeppe Skott:

Referencer:

Carl Winsløw:

Morten Blomhøj: