Blog Image

DMUK

Om DMUK-bloggen

Her finder du indkaldelser, referater og slides fra Danmarks Matematikundervisnings-kommission. Nyeste dokument står øverst; ældre dokumenter finder via menuen i højre side.
Læs mere om ICMI & DMUK.

Præsentationer fra Forårsmødet 2016

Referater & Præsentationer Posted on 2016-06-19 18:04:13

Forårsmøde 2016

Matematikundervisning rettet mod særlige behov

Matematikvejledning i praksis

v. Marianne Bie, Rysensteen Gymnasium; Hans Bolvinkel, Nørre Gymnasium

Matematik – Hvor går det galt?

v. Ama El-Nazzal, Høje Tåstrup Gymnasium

Om matematikvejlederuddannelsen til gymnasiet

v. Uffe Thomas Jankvist, DPU, AU

Debatten om elever i vanskeligheder i matematik

v. Bent Lindhardt, lektor UCSJ og formand for DanSMa – Dansk SpecialMatematik

EUD-prøven- for de måske næsten-egnede

v. Mikael Skånstrøm, Lektor VIA og medlem af DanSMa

Vægtmodellen Intervention 1

Vægtmodellen Intervention 2.1Forårsmødet 2016

Indkaldelser Posted on 2016-06-19 17:54:06

Matematikundervisning rettet mod særlige behov

Mødet finder sted 10. maj kl. 10–16

Lokale S04, stuen, bygning 101, DTU, 2800 Kgs. Lyngby.

Vores to nye medlemsorganisationer, Dansk SpecialMatematik og Foreningen af Eksaminerede Matematikvejledere, har som formål at varetage matematikundervisning for elever med særlige læringsvanskeligheder. På mødet vil repræsentanter fra de to foreninger fortælle os deres respektive positioner i dette vigtige matematematikdidaktiske felt, om formiddagen Foreningen af Eksaminerede Matematikvejledere og om eftermiddagen Dansk SpecialMatematik.

Se programmet (pdf):Efterårsmøde 2015

Indkaldelser Posted on 2016-06-17 09:17:29

Online Matematik on line

Uddannelse udbydes i stigende grad via elektroniske medier uden umiddelbar kontakt mellem underviser(e) og de(n) lærende. Potentialet er stort, mulighederne mange, succesen er varierende. Udfordringerne er både almendidaktiske om læring i almindelighed og fagdidaktiske om matematik i særdelshed. På mødet præsenteres forskellige platforme og tilgange, både kommercielle og lokalt udviklede.

Mødet finder sted 20. november kl 10–16
Lokale S04, stuen, bygn 101, DTU, 2800 Kgs. Lyngby.

Program

1000-1015: Morgenkaffe og velkomst

1015-1115: Knud Nissen, Maplesoft: Om Maple TA og Möbius.

Maple T.A. til online test og træning, hvor elevens svar automatisk bliver tjekket. Systemet kan generere unikke spørgsmål, så ikke to elever får det samme opgavesæt. Elever kan således igen og igen teste sig selv på det samme opgavesæt, men med ændrede opgaver hver gang. Möbius er en webplatform, hvor komplette undervisningsforløb kan placeres, således at den studerende bliver aktiveret i langt højere grad end nu. Fx: små videoklip kan blive efterfulgt af små opgaver, hvor Maple

kernen kan evaluere resultaterne og således guide de studerende igennem afhængig af deres niveau.

1115-1200: Per Gregersen, Kbh’s VUC: MOOC på KVUC

På KVUC har vi i mange år udbudt on-line-undervisning “Flex” i matematik. I takt med at den teknologiske udvikling har gjort det lettere at producere videoer og quizzer opstår der også nye didaktiske muligheder for institutionen, for lærerne og for kursisterne. Inspireret af den globale trend i undervisningsverdenen, hvor de såkaldte MOOCs gør det muligt for nye målgrupper at tage en universitetsuddannelse, har vi udviklet en MOOC(-variant) til det sekundære niveau.

1200-1300: Frokost

1300-1400: Morten Brekke, Universitet i Agder: Matematikk i ny innpakning. Bruk av teknologi som MyMathLab gir nye muligheter.

Matematikken for elektronikkstudentene ved Universitetet i Agder er kommet i en ny innpakning. Fra høsten 2015 er tradisjonelle forelesninger byttet ut med videoer og seminarer. Det er ingen papirinnleveringer. All innlevering som deltester og eksamen er på nett. MyMathLab, automatisk assessment mv.

1400-1420: Karsten Schmidt, DTU: Integrering (eller tyveri?) af et Coursera-kursus

Der ligger fremragende gratis undervisnings-resourcer på nettet. Hvordan kan vi udnytte dem? Jeg viser hvordan vi har tænkt os at indpasse Coursera-kurset “Introduction to Mathematical Thinking” i Matematik 1-kurset på DTU.

14:30-? Meddelelser, herunder Vonhörensagen mv. om ICME 13.

Niels Grønbæk,

Formand, FU

Programmet som pdf:Forårsmødet 2015

Indkaldelser Posted on 2016-06-17 09:12:17

Matematikfaglighed i læreruddannelserne

Mødet finder sted den 19. maj, lokale S04, stuen, bygning 101,

DTU, 2800 Kgs. Lyngby.

Matematikdidaktisk forskning har i en årrække været fokuseret på den lærende. Men opmærksomheden rettes i stigende grad mod dem der underviser læringsplaner. Læreruddannelserne får i debatten også opmærksomhed hvad angår det faglige niveau. Lærebøger som Sultan & Artzt (2011), The Mathematics that Every Secondary School

Math Teacher Needs to Know og forskningsartikler som Ball, Hill, & Bass (2005), Knowing Mathematics for Teaching. Who Knows Mathematics Well Enough to Teach Third Grade, and How Can We Decide? er vidnesbyrd om dette.
Men hvad er dette niveau egentlig? Hvordan indgår det matematikfaglige i læreruddannelserne, og har det de rigtige komponenter? Hvad betyder ”rigtige”, hvad er pragmatiske overvejelser? Hvad er de idéelle fordringer?
Mødet vil handle om at udfolde det oplagte svar ”Så meget som muligt!” vs. den oplagte modposition ”Giver det overhovedet mening at stille spørgsmålene?” i forskellige DMUK kontekster.

Program

10:00 – 10:15 Kaffe med rundstykker, velkomst

10:15 – 11:15 Henning Westfahl: Hvad er er det en matematiklærer skal kunne?

Vi hører om reduceret fagfaglig viden både på læreruddannelsen og blandt nyansatte

gymnasielærere. Jeg vil gerne åbne diskussionen af, hvad det er en matematiklærer skal kunne, ved at præsentere diskussionerne omkring fagfagligheden i en

matematiklæreruddannelse fra et didaktikforskningsperspektiv.

11:15 – 12:15 Bodil Bruun: Hvilke krav stilles en matematiklærer i gymnasiet i dag?

Med en universitetsuddannelse i matematik bag sig bliver gymnasielærere fastansat med krav på/om at indgå i en almendidaktisk og fagdidaktisk – teoretisk og praktisk –

pædagogikumuddannelse inden for det første år – undtagelsesvist andet år. Hvor står de? Er de parat? Et indblik i udviklingen i den fagdidaktiske pædagogikumuddannelse i matematik siden ”Pædagogikum ’09”.

12:15 – 13:00 Frokost

13:00 – 14:00 Carl Winsløw: Kleins dobbelte diskontinuitet – et fundamentalt problem i

matematikkens didaktik
Uddannelse af gymnasielærere i matematik foregår på universiteter. Her tilegner de sig større eller mindre mængder af videnskabsfaget matematik. Hvorfor egentlig det? Og mere generelt: hvilken matematisk viden kræves af en matematiklærer? Vi ser på nogle historiske og aktuelle bidrag til diskussion og forskning om matematiklæreres viden om matematik.

14:00 – 15:00 Bent Lindhardt: Matematiklæreruddannelsen – set i et professionsperspektiv

Jeg vil forsøge at se uddannelsen i relation til den undervisningsfaglighed en matematiklærer skal bestride og sætte den i relation til intensionerne i den nye folkeskolereform. Er de fase eller modfase? Vi vil se på balancen mellem fagdidaktiske, fagfaglige og praktisk-metodiske elementer – og i det hele taget tage en faglig temperaturmåling på faget. I dette vil tillige indgå beskrivelser af de politiske, organisatoriske og administrative rammer som har påvirket og fortsat påvirker dannelsen af faget.

15:00 – 16:00 DMUK’s fremtidige organisering

Niels Grønbæk,

Formand, FU

Program som pdf:Efterårsmødet 2014

Indkaldelser Posted on 2016-06-17 09:03:49

Læring, fag og institution

Om ministerielle undervisnings-/læreplaner

Folkeskolen har netop færdiggjort arbejdet med undervisnings-/læreplaner. Gymnasiet

står over for at skulle gøre det. Hvilke overvejelser og strategier ligger der til grund for

arbejdet i ”skrivestuen”? Hvordan anskues problematikken fra et overordnet didaktisk

perspektiv?

Mødet finder sted den 20. november, lokale S02, stuen, bygning 101,

DTU, 2800 Kgs. Lyngby.

Program vedlagt:Slides fra Forårsmødet 2014

Referater & Præsentationer Posted on 2016-06-17 08:59:57

Præsentationer fra Emma Wimmerstedt og Helena Karis (Skolverket, Sverige) vedlagt.

Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare 2012-2016:

Delredovisning av uppdrag om att starka undervisningen i matematik, naturvetenskap och teknik. Fortbildning av matematiklarare:Program for Forårsmøde 2014

Indkaldelser Posted on 2016-06-17 08:56:42

Matematikløftet i Skandinavien

Netop nu investeres der internationalt massivt i styrkelse af matematik i uddannelserne.

Eksempelvis har man i Sverige iværksat den fuldt finansierede kampagne “Matematiklyftet”, som årligt involverer tusindvis af lærere og skoler, og noget lignende er i mindre målestok på vej i Norge. Også i Danmark afsættes ganske mange midler bl.a. til forøgelse af timetallet i matematik i folkeskolen og på læreruddannelserne. På mødet vil der være indlæg som nærmere belyser reformerne i de tre lande.

Mødet finder sted den 14. maj, lokale S04, stuen, bygning 101, DTU, 2800 Kgs. Lyngby.

Program vedlagt (pdf).Hvad er DMUK?

Om DMUK Posted on 2016-06-15 15:30:54

Den internationale matematikundervisningskommission (ICMI) er nedsat af den internationale matematikerunion (IMU) og er ca. 100 år gammel.

Ifølge IMU’s vedtægter (1986) kan der skabes nationale matematikundervisnings-kommissioner:

“Any Adhering Organization [ i Danmark Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab] wishing to support or encourage the work of the Commission [ICMI] may create, or recognize, in agreement with its Committee for Mathematics [i Danmark Nationalkomiteen for Matematik], a Sub-Commission for ICMI to maintain liason with the Commission in all matters pertinent to its affairs. The Adhering Organization in question shall designate one member [pt. Karsten Schmidt] of the said Sub-Commission, if created, to serve as a delegated member of ICMI.”

På det lovgrundlag og med afsæt i et akut behov for bedre kommunikation mellem de forskellige niveauer for matematikundervisning blev Danmarks Matematikundervisningskommission (DMUK) (gen-)stiftet i 1994 med det formål:

– at virke som bindeled mellem ICMI og Danmark,

– at virke for udveksling af information om og synspunkter vedrørende matematikundervisning på alle uddannelsestrin i landet,

– at fremme såvel udbredelsen af kendskabet i Danmark til internationale strømninger i matematikundervisningen som udlandets kendskab til dansk matematikundervisning,

– at fremme initiativer til forskning om og udvikling af dansk matematikundervisning på alle uddannelsestrin.

Medlemmerne af DMUK repræsenterer de til enhver tid eksisterende matematiklærerforeninger (hver med to medlemmer), de til enhver tid værende ministerielle fagkonsulenter i matematik samt følgende to foreninger, hver med tre repræsentanter: Dansk Matematisk Forening og Nationalkomiteen for Matematik.

DMUK afholder to årlige medlemsmøder af en dags varighed. Mellem møderne varetages arbejdet af et forretningsudvalg, der bredt repræsenterer medlemskredsen.