Blog Image

DMUK

Om DMUK-bloggen

Her finder du indkaldelser, referater og slides fra Danmarks Matematikundervisnings-kommission. Nyeste dokument står øverst; ældre dokumenter finder via menuen i højre side.
Læs mere om ICMI & DMUK.

Præsentationerne fra Efterårsmødet 2013

Referater & Præsentationer Posted on 2014-01-02 07:26:55

Referat fra DMUK mødet efteråret 2013

Mødet blev afholdt på DPU den 211113. Følgende er et kort
sammenskriv af diskussionen efter de fem oplæg. Slides fra oplæggene er at
finde neden for.

En vigtig del af diskussionen gik på at karakterisere på de
problemer vi fra DMUK’s side ser i forhold til udviklingen af dansk
matematikundervisning. Her var der
flere, der pegede på den manglende koordinering af forskningen og udviklingen
af området:

·
Ingen ved hvad lærerne (på alle niveauer) har af
ønsker til den matematikdidaktiske forskning/udvikling.

·
Ingen ved hvad der er foregået af
udviklingsarbejder indenfor faget på de forskellige niveauer (for folkeskolens
vedkommende er der blevet nedsat en gruppe, der skal undersøge dette).

·
Den matematikdidaktiske forskningen i Danmark
har meget svært ved at skaffe penge – der er ingen forskningsråd, der ser det
som sit område at støtte den matematikdidaktiske forskning.

Der blev foreslået at man opretter et permanent videnscenter
for matematikdidaktisk forskning og udvikling, og det blev foreslået at man
laver en national undersøgelse af hvad lærerene oplever som vigtige emner at
tage op forskningsmæssigt. Der er ressourcer i DMUK (her iblandt Inge
Henningsen), der er villige til at hjælpe med arbejdet med at udvikle og
gennemføre en undersøgelse af det.

En anden side af problemet er, at alle ved at god
matematikundervisning er vigtig på det almene plan, men det synes svært at
præcisere det nærmere hvorfor det er vigtigt.

Der blev også peget på den side af den manglende
koordinering, at der er ganske få lærere, der indgår i udviklingsarbejder eller
samarbejde med forskerne, og at et nationalt videnscenter kunne fremme
inddragelsen af flere lærere til gavn for deres egen og deres skoles praksis.

Vigtigheden af at få politikkerne i tale som den bevilgende
myndighed blev fra flere sider understreget, og forretningsudvalget blev på den
baggrund opfordret til at lave en skrivelse til de relevante politikere.

Referent Henning Westphael

Nedenfor er præsentationerne fra de fem oplægsholdere på efterårets møde: Mogens Niss, Claus Michelsen, Jeppe Skott, Carl Winsløv og Morten Blomhøj.

Mogns Niss:

Claus Michelsen:

Jeppe Skott:

Referencer:

Carl Winsløw:

Morten Blomhøj:Indlæggene fra Mødet foråret 13

Referater & Præsentationer Posted on 2013-12-11 08:51:16

Nedenfor er slids fra oplæggene på mødet d. 14. maj 2013.
fra hhv. Henrik Kragh Sørensen (AU)

Tinne Hoff Kjeldsen (RUC)

og Uffe Thomas Jankvist (AU)

Der ud over præsenterede Bjørn Grøn (Vordingborg Gymnasium) en diskussion af brugen af matematikhistorien i gynmasiet, særligt i forhold til det almene studieretningsprojekt. I en karakteroversigt over de studieretningsprojekter, hvor i matematik indgår, viser sig at kombinationen matematik og historie ikke opnår samme karakterer som de fleste andre kombinationer. På den baggrund diskusterede Bjørn Grøn muligheden af i højre grad at inddrage matematikkens anvendelse i historiske begivenheder som fx. Lord Kelvins anvendelse af fourrierrækker i tidevandsberegninger for den brittiske flåde.Præsentationer fra E12

Referater & Præsentationer Posted on 2012-11-12 11:53:36

Mathematics education in an East-West perspective
A meeting with focus on the relation between teaching, learning and education with roots in local traditions and culture, national goals and global perspectives.

Here we aggregate the presentations

Berinderjeet Kaur (Professor, National Institute of Mathematics Education, Singapore) Evolution of the school mathematics curriculum in Singapore.

Maurice O’Reilly (Professor, St Patrick’s College, Dublin) Recent developments in mathematics curricular reform in Ireland.

Anna Jørgensen (Associate Professor emirita, (University College, Teacher Education Zahle) Mathematics teaching and learning in the Danish primary and secondary school (age 6 -16) with a perspective on mathematical competences and working methods.

Levi Elipane (Ph.D., Dept. of Science Education, University of Copenhagen): Lesson studies in Japan

http://www.slideshare.net/levielipane

Kaj Østergaard (Associate Professor, VIA University College, Aarhus)

Samuel Bengmark (Kalmar University): Gifted students in SwedenF12 mødet

Referater & Præsentationer Posted on 2012-06-01 18:01:44

Karsten Schmidt (DTU) Online matematikundervisning på DTU.
Karsten fortalte om det indledende matematikkursus for civilingeniørstuderende på DTU. Her er de traditionelle lærebøger erstattet af youtube-baserede videoinstruktioner, e-Noter og elektroniske opgaver. Karsten viste den nye opsætning og diskuterede ambitionerne bag: at vi ved at dyrke matematikken i forskellige medier og faglige repræsentationsformer styrker de studerendes transfer af det lærte.
Karstens oplæg kan ses her

Ann-Thérèse Arstorp (AU) Didaktiske potentialer i IWB og iPads
Anne Therese fortalte om de pædagogiske muligheder i interaktive whiteboards og håndholdte konsoller som iphones og ipads.
Ann-Thérèses oplæg kan ses her

Lis Zacho (Frederiksberg Kommune): Geogebra og kreativ digital matematik.
Lis fortalte om projektet kreativ digital matematik hvor elever i 3. klasse har brugt matematikprogrammet GeoGebra.
lis oplæg kan ses her

Bodil Bruun (Mulernes Legatskole) It-baseret lærebog.
Bodil fortalte om erfaringer med at udvikle og udgive interaktive matematikbøger. Oplægget kan ses her.

http://prezi.com/zuiwh_znza0m/i-bger-dmuk-115-2012/

Morten Misfeldt (AAU): Mellem potentiale og skuffelse – om brug af it i matematikundervisningen
Morten gav et bud på hvordan vi kan forstå og diskutere brug af it i matematikundervisningen. Ved at (1) at beskrive hvorfor man bør beskæftige sig med it i matematikundervisningen, (2) at beskrive feltet historisk og gennem de teknologier der oftest anvendes og (3) at foreslå en opdeling af hvad it ”er” i matematikundervisningen.
oplægget kan ses her

det blev vedtaget at

Næste møde ligger 12.
november 2012 og næste igen 14. Maj 2013.Drenge og matematik referat

Referater & Præsentationer Posted on 2011-05-06 13:38:25

10:10-11:10: Crilles Bacher (Rødovre Gymnasium)
En undersøgelse af drenges præstationer i skriftlig studentereksamen, STX B. Kort indledning ved fagkonsulent Bjørn Grøn.

Drengene har tendens til at falde igennem i matematik efter reformen, især matematik B. dette fænomen er observeret i et omfattende, troværdigt, materiale fra forcensuren til eksamen i STX. Flere tager matematik B efter reformen men drengene trækker niveauet ned
Der er stor forskel ved den skriftlige eksamen drengene ligger i bunden og pigerne i midten. Der er et endnu større problem ved den mundtlige eksamen.
Kvantitative undersøgelser består af en gennemgang af eksamensresultater og forcensur fordelt på linjer og køn. Sammenlignes med folkeskoleresultaterne er det sådan at en middelkarakter i folkeskolen med stor sandsynlighed giver anledning til man dumper i gymnasiet.
Kvalitative undersøgelser består af interviews med drenge og lærere. Resultaterne peger på at alle drengene ved at det er vigtigt at lave lektier, men de bruger ikke så meget tid på dem.
Drengene har en slacker atitude, og kan klare sig uden at lave mange lektier. Lærerne mener der læres ikke ordentlig arbejdsmoral i folkeskolen.

11:10-12:00: Klaus Fink (UVM):
Drenges og pigers præstationer i folkeskolen

Ved at se på afgangsprøven 2010 i matematik får vi indblik i de forskellige tilgange som drenge og piger anvender på opgaverne. Data er fra censur rapporterne. Det er tydeligt at flere drenge besvarer delvist, pigerne er bedst til læseopgaver, men springer opgaver helt over, og scorer derfor lavere end drengene.
Opgaverne blev diskuteret en del da de i høj grad tester afkodning, og nok i højere grad end gymnasieopgaver. For en sammenligning af gymnasium og folkeskole opgaver kan man se på flg projekt http://www.matbid.dk/fileadmin/Brobygning_i_doegndrift/brobygningsopgaver/Brobygningsopgaver.pdf

12:00-13:00: Frokost
13:00 – 14:00: Lars Ulriksen (Institut for Naturfagenes Didaktik, KU)
Sociologiske perspektiver på drenge, piger og matematik
– hvordan kan man ud fra et sociologisk perspektiv forstå forskellene i drengenes og pigernes resultater i matematik i folkeskolen og gymnasiet uden at ende i fordomsfulde stereotyper?

Der ses på problemet fra to perspektiver, med udgangspunkt i drengene og udgangspunkt i udannelserne.
Drengene er dovne eller rettere de laver færre lektier, og drengene opdager først sent at de bliver nød til at lave lektier. De bruger mere tid på det sociale liv og er mindre planlæggende. Drenge er på den måde nogen uorganiserede spontane døgenigte, men får positiv feedback på ikke at lave det rigtige, ved at være ballademagere på den fag-fede måde. Denne positionering mest tilgængelig for drenge.
Overgangsproblemet er et fag institutionelt problem, der betyder at flere falder igennem i overgangen mellem folkeskole og universitet.

lars’ slides er her:

14:00-15:00: Lisser Rye Ejersbo (Institut for Læring, DPU, AU)
Drenge, kognition og matematik.
Om biologiske forskelle, som kunne tænkes at have en betydning. Empiriske undersøgelser til belysning af dette.
Med udgangspunkt i kognitions og evolutions teori søger vi at belyse spørgsmålet om hvorvidt mænd har en disponering for at være bedre til matematik end kvinder.
Hjernen formes af erfaringen og det der ikke anvendes glemmes. Der pågår en løbende hjernemodnings proces der er biologisk betinget. Det er med udgangspunkt i hjernemodningsprocessen at der er udviklet anbefalinger om at skille drenge og piger i skolen. Det er problematisk fordi at de individuelle forskelle er langt, langt større end den statistiske forskel på mænd og kvinder.
Hjernen er en type forklaring, men vi finder nok de vigtigste forklaringer i spillet mellem kultur og individ. Piger bliver mere stressede i prøver, pigers matematikperformance kan påvirkes negativt af at der sættes fokus på kvindelighed.

Lissers slides er her:« Previous